H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 279 / 22.12.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 279

din data: 22.12.2014
privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2014


Având în vedere,
-Referatul nr. 18592/18.12.2014 al Direcţiei Economice cu privire la rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 18/30.01.2014 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2014, modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Arad nr. 27/18.02.2014, nr. 42/28.02.2014, nr. 82/26.03.2014, nr. 86/31.03.2014, nr. 108/25.04.2014, nr. 138/26.05.2014, nr. 142/30.05.2014, nr. 157/03.07.2014, nr. 178/23.07.2014, nr. 184/31.07.2014, nr. 195/27.08.2014, nr. 212/26.09.2014, nr. 215/09.10.2014 nr. 223/14.10.2014, nr. 237/31.10.2014, nr. 262/28.11.2014 şi nr. 268/12.12.2014;
-Prevederile art. 19 alin. 2 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 20, art. 26, art. 27 şi art. 29 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/03.12.2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare;
-Ordinul nr. 2505/16.12.2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru modificarea şi înlocuirea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 445/2014 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele allocate acestora pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală, pentru judeţul Arad, pentru anul 2014;
-Adresa nr. 16.357/ad/18.12.2014 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 18591/18.12.2014;
-Adresa nr. 181981 /12.12.2014 a Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 18354/15.12.2014;
-Prevederile art. 91 alin.(1) lit. b şi alin. (3) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 prin modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 18/30.01.2014 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2014, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014 prin modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 18/30.01.2014 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2014, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă modificarea listei de investiţii a Judeţului Arad pe anul 2014 având ca sursă de finanţare bugetul local, excedentul anului anterior, bugetul creditului intern, surse externe şi veniturile proprii ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi transferuri, prin modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 18/30.01.2014 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2014, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4.Se aprobă modificarea Creditelor de angajament pe anul 2014 prin modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 42/28.02.2014 privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2014, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre
Art.5.Se aprobă modificarea nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al Judeţului Arad pe anul 2014 prin modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 18/30.01.2014, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
Art.6.(1) Cheltuielile prevăzute în bugetul Judeţului Arad pe anul 2014 reprezintă limitele maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii.
(2) Angajarea, contractarea de lucrări şi de bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se face numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate şi în limita veniturilor încasate.
Art.7.Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
Art.9.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
-Trezoreria Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă
anexa_5.xls Descarcă
anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (PDL)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
6 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (PSD)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (INDEP.)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (PDL)
 
10 FEIEª CRISTIAN (PDL)
 
11 GLIGOR IOAN (PSD)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PDL)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOȚ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (PDL)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIȚA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (PDL)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)