H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 26 / 27.01.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 26

din data: 27.01.2016
privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2016


Având în vedere,

-referatul nr. 1.042/22.01.2015 al Direcţiei Economice;

-adresa nr. 782/19.01.2016 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 880/20.01.2016;

-adresa nr. 1.022/15.01.2016 a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 943/21.01.2016;

-adresa nr. 153.359/15.01.2016 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 1.014/21.01.2016;

-prevederile capitolului I, secţiunea a 2-a din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

-prevederile art. 19 alin. (1) lit. a, art. 25 - 26 şi art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 494 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art.16 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 99 alin. (5) şi art. 106 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile H.G. nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

-prevederile H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

-prevederile H.G. nr. 979/2015 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2015 - 2016;

-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă bugetul local al Judeţului Arad pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017 - 2019, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne pe anul 2016 al Judeţului Arad şi estimările pentru anii 2017 - 2019, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 al Judeţului Arad, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al Judeţului Arad, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6.Se aprobă Programul lucrărilor de întreţinere curentă şi reparaţii drumuri judeţene finanţate din bugetul propriu al Judeţului Arad pe anul 2016, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.7.Se aprobă repartizarea contribuţiilor pentru salarizarea personalului neclerical angajat în unităţile de cult, precum şi repartizarea fondurilor pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult pe anul 2016, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

Art.8.Se aprobă numărul de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad şi instituţiile subordonate şi fondul de salarii aferent anului 2016, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

Art.9.Se aprobă bugetul de cheltuieli al Judeţului Arad pe ordonatori de credite subordonaţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate pe anul 2016 precum şi estimările pentru anii 2017-2019, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.

Art.10.Se aprobă creditele de angajament pe anul 2016, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.

Art.11.Consiliul Judeţean Arad va asigura ordonatorilor de credite din subordine deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor numai în limita veniturilor încasate.

Art.12.Anexele nr. 1 -10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13.Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

- Trezoreria Arad

- Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

- Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
ADRIAN ŢOLEA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa_1.doc Descarcă
Anexa_10.xls Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă
Anexa_3.doc Descarcă
Anexa_4.doc Descarcă
Anexa_5.xls Descarcă
Anexa_6.pdf Descarcă
Anexa_7.xls Descarcă
Anexa_8.xls Descarcă
Anexa_9.rar Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN (PDL)
 
2 ACHIM ZENO CĂTĂLIN (PNL)
 
3 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
4 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
5 BUDIU SIMION (PDL)
 
6 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
7 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
8 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
9 DURUŞ DANIEL SORIN (INDEP.)
 
10 ENĂCHIUC DUMITRU+FLORIAN (PDL)
 
11 FEIEŞ CRISTIAN (PDL)
 
12 GLIGOR IOAN (PSD)
 
13 GUŢU ROMULUS REMUS (PDL)
 
14 HĂRLĂU DACIAN-ALIN (PDL)
 
15 IOŢCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (PDL)
 
21 PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABĂU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 STAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)