H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 29 / 27.01.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 29

din data: 27.01.2016
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 92/30.04.2015 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 23.350.000 lei pentru finanţarea unor obiective de investiţii de interes judeţean


Având în vedere,

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. b, art. 104 alin. (1) lit. c si alin. (4) lit. d, art. 98 şi ale art. 115 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

Luând act de:

-Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, înregistrată sub nr. 1043/22.01.2016;

-Referatul nr. 1.045/22.01.2016 al Direcţiei Economice;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 92/30.04.2015 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 23.350.000 lei pentru finanţarea unor obiective de investiţii de interes judeţean;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 114/28.05.2013 privind aprobarea proiectului „Sistem informatic pentru gestionarea Registrului Agricol Electronic în judeţul Arad`` şi a cheltuielilor legate de proiect;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 219/09.08.2010 privind aprobarea proiectului „Ambulatoriu integrat din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - Reabilitare/Modernizare, dezvoltare şi echipare cu aparatură de specialitate`` şi a cheltuielilor aferente acestui proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 110/25.04.2014 şi nr. 270/12.12.2014;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 294/29.11.2013 privind aprobarea documentaţiei, Studiu de fezabilitate - Reabilitare DJ 682, km. 100+080-117+080, Arad-Felnac-limită judeţul Timiş;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 283/22.12.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţie ``Modernizare DJ 691 km 42+500 - 49+000 Limită Judeţ Timiş - DJ 682 (Neudorf)``;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 19/27.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie „Modernizare DJ 691 km 42+500-49+000 Limită judeţ Timiş-DJ 682 (Neudorf)``;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 28/27.01.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţie ``Modernizare DJ 709 km 33+700 - 39+200, Pâncota-Seleuş``;-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 92/30.04.2015 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 23.350.000 lei pentru finanţarea unor obiective de investiţii de interes judeţean, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 92/30.04.2015 rămân nemodificate.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului - judeţul Arad

- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
ADRIAN ŢOLEA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN (PDL)
 
2 ACHIM ZENO CĂTĂLIN (PNL)
 
3 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
4 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
5 BUDIU SIMION (PDL)
 
6 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
7 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
8 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
9 DURUŞ DANIEL SORIN (INDEP.)
 
10 ENĂCHIUC DUMITRU+FLORIAN (PDL)
 
11 FEIEŞ CRISTIAN (PDL)
 
12 GLIGOR IOAN (PSD)
 
13 GUŢU ROMULUS REMUS (PDL)
 
14 HĂRLĂU DACIAN-ALIN (PDL)
 
15 IOŢCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (PDL)
 
21 PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABĂU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 STAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)