H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 21 / 27.01.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 21

din data: 27.01.2016
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Judeţului Arad pe anul 2016 la bugetele unor organizaţii regionale europene în care Judeţul Arad este membru


Având în vedere,

-Referatul nr. 561/13.01.2016 al Serviciului Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 12 din 14.09.1993 privind aderarea judeţului Arad la Conferinţa europeană a regiunilor viticole;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 45 din 25.06.1997 privind aprobarea stabilirii legăturilor de cooperare între judeţul Arad şi unităţi administrativ-teritoriale similare din Ungaria şi Iugoslavia;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 146 din 29.07.2005 cu privire la aderarea Consiliului Judeţean Arad la Asociaţia oraşelor şi regiunilor Marii Europe pentru Cultură;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 213 din 26.09.2008 privind aderarea Consiliului Judeţean Arad la Institutul Regiunilor Europei de la Salzburg (Austria);

-Extras de pe site-ul Institutului Regiunilor Europei;

-Prevederile art. 6 din Statutul şi din Regulamentul Intern al Adunării Regiunilor Europene Viticole;

-Factura nr. 2016082/01.10.2015 a Adunării Regiunilor Europei, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 580/13.01.2016;

-Factura ROM-2016110 a Asociaţiei Oraşelor şi Regiunilor Marii Europe pentru Cultură, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 19.387/29.12.2015;

-Prevederile art. 46 alin. (1) lit. a din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor d specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă cuantumul cotizaţiilor Judeţului Arad pe anul 2016 la bugetele unor organizaţii regionale europene în care Judeţul Arad este membru, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Serviciul Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe al Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Adunarea Regiunilor Europei

-Adunarea Regiunilor Europene Vitivinicole (AREV)

-Institutul Regiunilor Europei

-Asociaţia Oraşelor şi Regiunilor Marii Europe pentru Cultură

-Agenţia de Dezvoltare Euroregională DKMT Dunăre-Criş-Mureş-Tisa S.R.L: Nonprofit de Utilitate Publică.PREŞEDINTE,
ADRIAN ŢOLEA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.doc Descarcă
referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN (PDL)
 
2 ACHIM ZENO CĂTĂLIN (PNL)
 
3 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
4 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
5 BUDIU SIMION (PDL)
 
6 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
7 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
8 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
9 DURUŞ DANIEL SORIN (INDEP.)
 
10 ENĂCHIUC DUMITRU+FLORIAN (PDL)
 
11 FEIEŞ CRISTIAN (PDL)
 
12 GLIGOR IOAN (PSD)
 
13 GUŢU ROMULUS REMUS (PDL)
 
14 HĂRLĂU DACIAN-ALIN (PDL)
 
15 IOŢCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (PDL)
 
21 PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABĂU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 STAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)