H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 14 / 27.01.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 14

din data: 27.01.2016
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea


Având în vedere,

-referatul nr. 853/19.01.2016 al Serviciului Gestiune Resurse Umane;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 101/14.05.2015 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a şi alin. (2) lit. c şi ale art. 104 alin. (1) lit. a şi alin. (2) lit. a din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 6 alin. (4) şi ale art. 26 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului nr. 1224/2010 al ministrului sănătăţii, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

-prevederile Ordinului nr. 1470/2011 al ministrului sănătăţii, pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;

-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort al Spitalului de Psihiatrie Mocrea.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Serviciul Managementul Spitalelor al Consiliului Judeţean Arad

-Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad

-Spitalul de Psihiatrie Mocrea.

PREŞEDINTE,
ADRIAN ŢOLEA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa_1.xls Descarcă
anexa_2.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN (PDL)
 
2 ACHIM ZENO CĂTĂLIN (PNL)
 
3 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
4 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
5 BUDIU SIMION (PDL)
 
6 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
7 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
8 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
9 DURUŞ DANIEL SORIN (INDEP.)
 
10 ENĂCHIUC DUMITRU+FLORIAN (PDL)
 
11 FEIEŞ CRISTIAN (PDL)
 
12 GLIGOR IOAN (PSD)
 
13 GUŢU ROMULUS REMUS (PDL)
 
14 HĂRLĂU DACIAN-ALIN (PDL)
 
15 IOŢCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (PDL)
 
21 PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABĂU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 STAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)