H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 7 / 27.01.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 7

din data: 27.01.2016
privind aprobarea nivelului redevenţei pe anul 2016, pentru bunurile care aparţin domeniului public al judeţului Arad concesionate către S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, S.C. Aeroportul Arad S.A. şi S.C. Compania de Apă Arad S.A.


Având în vedere,

-Referatul nr. 689/15.01.2016 al Direcţiei Economice;

-Prevederile art.16 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă nivelul redevenţei pe anul 2016 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, în cuantum de 291.000 lei.

Art.2.Se aprobă nivelul redevenţei pe anul 2016 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. Aeroportul Arad S.A. în cuantum de 85.108 lei.

Art.3.Se aprobă nivelul redevenţei pe anul 2016 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. Compania de Apă Arad S.A. în cuantum de 5.144.492,48 lei.

Art.4.Redevenţele aprobate conform art. 1 - 3 nu conţin TVA.

Art.5.Redevenţele pe anul 2016 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, se vor plăti trimestrial până la finele lunii următoare trimestrului încheiat, în contul de venituri al Judeţului Arad nr. R097TREZ02121A300530XXXX, venituri din închirieri şi concesiuni.

Art.6.Redevenţele pe anul 2016 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. Aeroportul Arad S.A. se vor plăti anual în patru rate egale până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 decembrie inclusiv, în contul de venituri al Judeţului Arad nr. R097TREZ02121A300530XXXX, venituri din închirieri şi concesiuni.

Art.7.Redevenţele pe anul 2016 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. Compania de Apă Arad S.A., se vor plăti trimestrial până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului, iar pentru trimestrul IV până la data de 25 decembrie a anului în curs, în contul de venituri al Judeţului Arad nr. R097TREZ02121A300530XXXX, venituri din închirieri şi concesiuni.

Art.8.Pentru neachitarea la termenele stabilite a redevenţei se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor contractuale.

Art.9.Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

- S.C. Aeroportul Arad S.A.

- S.C. Compania de Apă Arad S.A.

- S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

- Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
ADRIAN ŢOLEA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.rtf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN (PDL)
 
2 ACHIM ZENO CĂTĂLIN (PNL)
 
3 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
4 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
5 BUDIU SIMION (PDL)
 
6 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
7 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
8 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
9 DURUŞ DANIEL SORIN (INDEP.)
 
10 ENĂCHIUC DUMITRU+FLORIAN (PDL)
 
11 FEIEŞ CRISTIAN (PDL)
 
12 GLIGOR IOAN (PSD)
 
13 GUŢU ROMULUS REMUS (PDL)
 
14 HĂRLĂU DACIAN-ALIN (PDL)
 
15 IOŢCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (PDL)
 
21 PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABĂU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 STAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)