H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 49 / 24.02.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 49

din data: 24.02.2016
privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România


Având în vedere,

-referatul nr. 2502/19.02.2016 al Direcţiei Economice;

-adresa nr. 252 - B/04.02.2016 a Arhiepiscopiei Aradului, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 1769/05.02.2016;

-adresa nr. 116/2016 a Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco - Catolice de Lugoj, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 960/21.01.2016;

-prevederile art. 9 lit. b alin. (6) din cap. III al Anexei nr. II la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România cu 10 posturi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Arhiepiscopia Aradului

-Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Lugoj.PREŞEDINTE,
ADRIAN ŢOLEA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 1 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN (PDL)
 
2 ACHIM ZENO CĂTĂLIN (PNL)
 
3 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
4 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
5 BUDIU SIMION (PDL)
 
6 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
7 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
8 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
9 DURUŞ DANIEL SORIN (INDEP.)
 
10 ENĂCHIUC DUMITRU+FLORIAN (PDL)
 
11 FEIEŞ CRISTIAN (PDL)
 
12 GLIGOR IOAN (PSD)
 
13 GUŢU ROMULUS REMUS (PDL)
 
14 HĂRLĂU DACIAN-ALIN (PDL)
 
15 IOŢCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (PDL)
 
21 PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABĂU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 STAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)