H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 45 / 24.02.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 45

din data: 24.02.2016
privind aprobarea încheierii între Consiliul Judeţean Arad şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a unui protocol de colaborare privind realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii


Având în vedere,

-Referatul nr. 2380/17.02.2016 al Direcţiei Tehnice Investiţii;

-Adresele nr. 190.864/09.11.2015, nr. 853.444/24.12.2015 şi nr. 90.576/27.01.2016 ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, înregistrate la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 16.636/16.11.2015, nr. 19.551/30.12.2015, respectiv nr. 1.494/01.02.2016;

-Adresele nr. 18.778/17.12.2015 şi nr. 1.033/22.01.2016 ale Consiliului Judeţean Arad;

-Prevederile Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă încheierea între Consiliul Judeţean Arad şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a unui protocol de colaborare privind realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad

- Direcţiei Tehnice Investiţii a Consiliului Judeţean Arad

- Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.PREŞEDINTE,
ADRIAN ŢOLEA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN (PDL)
 
2 ACHIM ZENO CĂTĂLIN (PNL)
 
3 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
4 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
5 BUDIU SIMION (PDL)
 
6 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
7 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
8 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
9 DURUŞ DANIEL SORIN (INDEP.)
 
10 ENĂCHIUC DUMITRU+FLORIAN (PDL)
 
11 FEIEŞ CRISTIAN (PDL)
 
12 GLIGOR IOAN (PSD)
 
13 GUŢU ROMULUS REMUS (PDL)
 
14 HĂRLĂU DACIAN-ALIN (PDL)
 
15 IOŢCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (PDL)
 
21 PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABĂU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 STAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)