H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 33 / 24.02.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 33

din data: 24.02.2016
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Arad, pentru anul şcolar 2016-2017


Având în vedere,

-Referatul nr. 1.899/09.02.2016 al Serviciului Juridic Contencios Administrativ;

-Adresa nr. 18.810/17.12.2015 a Consiliului Judeţean Arad;

-Adresa nr. 35/DGMRS/13.01.2016 a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 792/18.01.2016;

-Prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d şi alin. (5) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se organizează reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Arad, pentru anul şcolar 2016-2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad

-Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad

-Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

-Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Serviciului Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
ADRIAN ŢOLEA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.doc Descarcă
referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN (PDL)
 
2 ACHIM ZENO CĂTĂLIN (PNL)
 
3 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
4 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
5 BUDIU SIMION (PDL)
 
6 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
7 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
8 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
9 DURUŞ DANIEL SORIN (INDEP.)
 
10 ENĂCHIUC DUMITRU+FLORIAN (PDL)
 
11 FEIEŞ CRISTIAN (PDL)
 
12 GLIGOR IOAN (PSD)
 
13 GUŢU ROMULUS REMUS (PDL)
 
14 HĂRLĂU DACIAN-ALIN (PDL)
 
15 IOŢCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (PDL)
 
21 PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABĂU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 STAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)