H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 54 / 16.03.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 54

din data: 16.03.2016
privind aprobarea Metodologiilor de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă pentru activităţile nonprofit de interes general aferente anului 2016


Având în vedere,

-referatul nr. 675/09.03.2016 al Centrului Cultural Judeţean Arad înregistrat la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 3509/10.03.2016;

-Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului nr. 130/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Metodologia de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Judeţului Arad alocate Centrului Cultural Judeţean Arad pentru activităţi nonprofit - direcţia de finanţare: Cultură tradiţională, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă Metodologia de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Judeţului Arad alocate Centrului Cultural Judeţean Arad pentru activităţi nonprofit - direcţia de finanţare: Producţii editoriale, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă Metodologia de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Judeţului Arad alocate Centrului Cultural Judeţean Arad pentru activităţi nonprofit - direcţia de finanţare: Educaţie şi sănătate, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă Metodologia de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Judeţului Arad alocate Centrului Cultural Judeţean Arad pentru activităţi nonprofit - direcţia de finanţare: Tineret, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă Metodologia de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Judeţului Arad alocate Centrului Cultural Judeţean Arad pentru activităţi nonprofit - direcţia de finanţare: Activităţi sportive, Promovarea sportului de performanţă, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6.Se aprobă Metodologia de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Judeţului Arad alocate Centrului Cultural Judeţean Arad pentru activităţi nonprofit - direcţia de finanţare: Turism şi protecţia mediului, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.7.Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Centrul Cultural Judeţean Arad.

Art.9.Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

- Centrul Cultural Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
ADRIAN ŢOLEA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa_6.doc Descarcă
Anexa_5.doc Descarcă
Anexa_4.doc Descarcă
Anexa_3.doc Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă
Anexa_1.doc Descarcă
Referat.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN (PDL)
 
2 ACHIM ZENO CĂTĂLIN (PNL)
 
3 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
4 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
5 BUDIU SIMION (PDL)
 
6 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
7 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
8 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
9 DURUŞ DANIEL SORIN (INDEP.)
 
10 ENĂCHIUC DUMITRU+FLORIAN (PDL)
 
11 FEIEŞ CRISTIAN (PDL)
 
12 GLIGOR IOAN (PSD)
 
13 HĂRLĂU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IOŢCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
15 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
16 MICLE IOAN (PDL)
 
17 MOŢ PETRU (PSD)
 
18 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
19 ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (PDL)
 
20 PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL)
 
21 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PDL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PDL)
 
24 PURCARU MIRCEA (PC)
 
25 SABĂU GHEORGHE (PSD)
 
26 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
27 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
28 STAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ULICI IOAN (PDL)
 
32 VESA TEODOR (INDEP.)