H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 70 / 31.03.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 70

din data: 31.03.2016
pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 25 din data de 27.01.2016 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenţi pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare în anul 2016


Având în vedere,

-referatul nr. 4019/22.03.2016 al Direcţiei Economice;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 25/27.01.2016 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenţi pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare în anul 2016;

-prevederile art. 58 alin. (1) lit. a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 25 din data de 27.01.2016 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2016, urmând a avea următorul cuprins:

``Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2016 în sumă de 24.895 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.``

Art.II.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.III.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Trezoreria Arad

-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
ADRIAN ŢOLEA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Referat.doc Descarcă
Anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN (PDL)
 
2 ACHIM ZENO CĂTĂLIN (PNL)
 
3 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
4 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
5 BUDIU SIMION (PDL)
 
6 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
7 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
8 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
9 DURUŞ DANIEL SORIN (INDEP.)
 
10 ENĂCHIUC DUMITRU+FLORIAN (PDL)
 
11 FEIEŞ CRISTIAN (PDL)
 
12 GLIGOR IOAN (PSD)
 
13 HĂRLĂU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IOŢCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
15 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
16 MICLE IOAN (PDL)
 
17 MOŢ PETRU (PSD)
 
18 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
19 ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (PDL)
 
20 PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL)
 
21 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PDL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PDL)
 
24 PURCARU MIRCEA (PC)
 
25 SABĂU GHEORGHE (PSD)
 
26 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
27 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
28 STAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ULICI IOAN (PDL)
 
32 VESA TEODOR (INDEP.)