H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 66 / 31.03.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 66

din data: 31.03.2016
privind închirierea unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Arad, B-dul Revoluţiei nr. 81 parter


Având în vedere,

-referatul nr. 4049/22.03.2016 al Direcţiei Tehnice Investiţii;

-Prevederile art. 14 şi 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă utilă de 17,31 mp, situat în imobilul din municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 81 parter, aflat în proprietatea publică a Judeţului Arad cu destinaţia birou de presă şi publicitate.

Art.2.Durata închirierii pentru spaţiul prevăzut la art. 1 este de un an, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional, încheiat cu acordul părţilor.

Art.3.Preţul de pornire a licitaţiei pentru închirierea spaţiului prevăzut la art. 1 este de 350 euro/lună.

Art.4.Se aprobă Caietul de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a spaţiului menţionat la art. 1, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă contractul - cadru de închiriere a spaţiului menţionat la art. 1, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.6.Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.

Art.8.Hotărârea se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
ADRIAN ŢOLEA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă
Formular_2.DOC Descarcă
Formular1.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN (PDL)
 
2 ACHIM ZENO CĂTĂLIN (PNL)
 
3 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
4 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
5 BUDIU SIMION (PDL)
 
6 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
7 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
8 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
9 DURUŞ DANIEL SORIN (INDEP.)
 
10 ENĂCHIUC DUMITRU+FLORIAN (PDL)
 
11 FEIEŞ CRISTIAN (PDL)
 
12 GLIGOR IOAN (PSD)
 
13 HĂRLĂU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IOŢCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
15 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
16 MICLE IOAN (PDL)
 
17 MOŢ PETRU (PSD)
 
18 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
19 ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (PDL)
 
20 PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL)
 
21 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PDL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PDL)
 
24 PURCARU MIRCEA (PC)
 
25 SABĂU GHEORGHE (PSD)
 
26 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
27 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
28 STAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ULICI IOAN (PDL)
 
32 VESA TEODOR (INDEP.)