H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 59 / 31.03.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 59

din data: 31.03.2016
privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş


Având în vedere,

-referatul nr. 3925/21.03.2016 al Serviciului Gestiune Resurse Umane;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 163/24.07.2015 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 280/22.12.2015 privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a şi alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 6 alin. (4) şi art. 26 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului nr. 1470/2011 al ministrului sănătăţii, pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;

-prevederile Ordinului nr. 834/2011 al ministrului sănătăţii, privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază;

-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort al Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Serviciul Managementul Spitalelor al Consiliului Judeţean Arad

-Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad

-Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş.

PREŞEDINTE,
ADRIAN ŢOLEA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa_2.xls Descarcă
Referat_CJA.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă
anexa_3.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN (PDL)
 
2 ACHIM ZENO CĂTĂLIN (PNL)
 
3 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
4 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
5 BUDIU SIMION (PDL)
 
6 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
7 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
8 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
9 DURUŞ DANIEL SORIN (INDEP.)
 
10 ENĂCHIUC DUMITRU+FLORIAN (PDL)
 
11 FEIEŞ CRISTIAN (PDL)
 
12 GLIGOR IOAN (PSD)
 
13 HĂRLĂU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IOŢCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
15 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
16 MICLE IOAN (PDL)
 
17 MOŢ PETRU (PSD)
 
18 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
19 ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (PDL)
 
20 PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL)
 
21 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PDL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PDL)
 
24 PURCARU MIRCEA (PC)
 
25 SABĂU GHEORGHE (PSD)
 
26 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
27 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
28 STAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ULICI IOAN (PDL)
 
32 VESA TEODOR (INDEP.)