H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 91 / 22.04.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 91

din data: 22.04.2016
privind alegerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,

-Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 113/02.03.2016 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean din cadrul Consiliului Judeţean Arad, al domnului Guţu Romulus Remus, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 3064/02.03.2016;

-Procesul-verbal privind constatarea rezultatelor pentru alegerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Arad, al Comisiei de Validare, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 5868/22.04.2016;

-prevederile art. 101 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-rezultatul votului secret exprimat de consilierii judeţeni în vederea alegerii vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Arad;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Alege în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad pe doamna Stan Simona-Lucia.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad

-doamnei Stan Simona-Lucia.PREŞEDINTE,
ADRIAN ŢOLEA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot