H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 89 / 22.04.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 89

din data: 22.04.2016
privind modificarea patrimoniului public al Judeţului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A cu bunurile achiziţionate prin fondul IID şi alte bunuri donate/amortizate, recepţionate şi puse în funcţiune în anul 2015


Având în vedere,

-Referatul nr. 5761/20.04.2016 al Direcţiei Tehnice Investiţii;

-Adresele nr. 7051/05.04.2016, 7052/05.04.2016, 7053/05.04.2016, 7054/05.04.2016, 7055/05.04.2016, 7056/05.04.2016, 7057/05.04.2016, 7058/05.04.2016 şi nr. 7059/05.04.2016 ale S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrate la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 4887/05.04.2016, nr. 4888/05.04.2016, nr. 4890/05.04.2016, nr. 4891/05.04.2016, nr. 4892/05.04.2016, nr. 4893/05.04.2016, nr. 4894/05.04.2016, nr. 4895/05.04.2016 şi nr. 4896/05.04.2016;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 84/22.04.2016 privind înlocuirea reprezentantului Judeţului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 393/22.12.2009 privind gestiunea serviciului de alimentare cu apa si canalizare al judeţului Arad;

-Prevederile art. 7, pct.1 alin. (1) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009;

-Prevederile art. 863 lit. c) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 121 alin. (3) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr .215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se declară de interes public judeţean bunurile realizate din fondul IID, în valoare totală de 7.558.393,43 lei recepţionate şi puse în funcţiune la S.C. Compania de Apă Arad S.A. în anul 2015, menţionate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2.Se acceptă donaţiile constând în branşamente de apă şi racorduri la canalizare realizate de persoanele fizice şi/sau juridice pe domeniul public de interes judeţean, puse în funcţiune la S.C. Compania de Apă Arad S.A. în anul 2015, a căror valoare totală este de 764.272,41 lei, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3.Se declară de interes public judeţean bunurile identificate ca plus la inventar, în urma inventarierii bunurilor concesionate la S.C. Compania de Apă Arad S.A. la finele anului 2015 în valoare totală de 470 lei, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4.Se declară de interes public judeţean bunurile în valoare totală de 132.061,39 lei, realizate din fondurile proprii ale S.C. Compania de Apă Arad S.A., care s-au amortizat integral, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă modificările de structură şi denumire a unor mijloace fixe aflate în proprietatea Judeţului Arad, date în concesiune la Compania de Apă Arad S.A., conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6.Se modifică inventarul patrimoniului public al Judeţului Arad, concesionat S.C. Compania de Apă Arad S.A., conform prevederilor art. 1-5.

Art.7.Se completează prin act adiţional Anexa c) - ``Inventarul bunurilor proprietate publică şi privată aferente Serviciilor`` la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 393/22.12.2009 cu valoarea bunurilor menţionate la art. 1 - 5.

Art.8.Se acordă mandat special reprezentantului Judeţului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, domnul Hălmăgean Ioan Cătălin, să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad pe care Judeţul Arad îi reprezintă în Asociaţie.

Art.9.Se acordă mandat special reprezentanţilor Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009.

Art.10.Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.12.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului Judeţul Arad

-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-S.C. Compania de Apă Arad S.A.

-Reprezentanţii Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

-Reprezentantul Judeţului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.PREŞEDINTE,
ADRIAN ŢOLEA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_5.xls Descarcă
anexa_4.xls Descarcă
anexa_3.xls Descarcă
anexa_2.xls Descarcă
anexa_1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN (PDL)
 
2 ACHIM ZENO CĂTĂLIN (PNL)
 
3 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
4 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
5 BUDIU SIMION (PDL)
 
6 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
7 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
8 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
9 DURUŞ DANIEL SORIN (INDEP.)
 
10 ENĂCHIUC DUMITRU+FLORIAN (PDL)
 
11 FEIEŞ CRISTIAN (PDL)
 
12 GLIGOR IOAN (PSD)
 
13 HĂRLĂU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IOŢCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
15 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
16 MICLE IOAN (PDL)
 
17 MOŢ PETRU (PSD)
 
18 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
19 ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (PDL)
 
20 PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL)
 
21 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PDL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PDL)
 
24 PURCARU MIRCEA (PC)
 
25 SABĂU GHEORGHE (PSD)
 
26 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
27 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
28 STAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ULICI IOAN (PDL)
 
32 VESA TEODOR (INDEP.)