H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 109 / 27.05.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 109

din data: 27.05.2016
privind modificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2016


Având în vedere,

-referatul nr. 7536/24.05.2016 al Direcţiei Economice;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 26/27.01.2016 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2016, modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Arad nr. 71/31.03.2016 şi nr. 87/22.04.2016;

-prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea bugetului local al Judeţului Arad pe anul 2016, prin modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 26/27.01.2016 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2016, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă modificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 prin modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 26/27.01.2016 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2016, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă modificarea bugetului centralizat al creditelor interne pe anul 2016 al Judeţului Arad, prin modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 26/27.01.2016 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2016, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al Judeţului Arad, prin modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 26/27.01.2016 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2016, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă modificarea numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad şi instituţiile subordonate şi fondul de salarii aferent anului 2016, prin modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 26/27.01.2016 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2016, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6.Se aprobă modificarea creditelor de angajament pe anul 2016, prin modificarea anexei nr.10 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 26/27.01.2016 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2016, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.7.(1)Cheltuielile prevăzute în bugetul Judeţului Arad pe anul 2016 reprezintă limitele maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii.

(2)Angajarea, contractarea de lucrări şi de bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se face numai cu respectarea prevederilor legale, în limita creditelor bugetare aprobate şi în limita veniturilor încasate.

Art.8.Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.10.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

-Trezoreria Arad

-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ADRIAN ŢOLEA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa_6.xls Descarcă
Anexa_5.xls Descarcă
Anexa_4.xls Descarcă
Anexa_3.rtf Descarcă
Anexa_2.rtf Descarcă
Anexa_1.rtf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN (PDL)
 
2 ACHIM ZENO CĂTĂLIN (PNL)
 
3 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
4 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
5 BUDIU SIMION (PDL)
 
6 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
7 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
8 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
9 DURUŞ DANIEL SORIN (INDEP.)
 
10 ENĂCHIUC DUMITRU+FLORIAN (PDL)
 
11 FEIEŞ CRISTIAN (PDL)
 
12 GLIGOR IOAN (PSD)
 
13 HĂRLĂU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IOŢCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
15 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
16 MICLE IOAN (PDL)
 
17 MOŢ PETRU (PSD)
 
18 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
19 ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (PDL)
 
20 PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL)
 
21 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PDL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PDL)
 
24 PURCARU MIRCEA (PC)
 
25 SABĂU GHEORGHE (PSD)
 
26 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
27 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
28 STAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ULICI IOAN (PDL)
 
32 VESA TEODOR (INDEP.)