H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 101 / 27.05.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 101

din data: 27.05.2016
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 44/1999 privind declararea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Arad a unor bunuri de interes judeţean


Având în vedere,

-Referatul nr. 1728/10.05.2016 al Direcţiei Tehnice;

-Adresa nr. 9368/02.02.2016 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 1728/04.02.2016;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 44/24.05.1999 privind declararea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Arad a unor bunuri de interes judeţean;

-Prevederile H.G. nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor;

-C.F. nr. 313190 - Arad;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 44/1999 privind declararea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Arad, a unor bunuri de interes judeţean se modifică prin radierea din cuprinsul acesteia a poziţiei nr. 105 „Str. Gh. Popa nr. 2-4, Arad - garaj auto CJA - 518 - 1389``.

Art.2.Se aprobă radierea din evidenţa contabilă a Consiliului Judeţean Arad a poziţiei cu număr de inventar 10000005 reprezentând boxă garaj, a poziţiei cu număr de inventar 10000006 reprezentând garaj, a poziţiei cu număr de inventar 80000003 reprezentând teren garaje Arad, str. Gh. Popa de Teiuş nr. 2-4, evidenţiate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Predarea-primirea imobilului situat în municipiul Arad, str. Gh. Popa de Teiuş nr. 2-4 se va face în baza unui protocol încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Instituţia Prefectului-Judeţul Arad.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art. 5.Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

- Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad

- Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ADRIAN ŢOLEA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN (PDL)
 
2 ACHIM ZENO CĂTĂLIN (PNL)
 
3 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
4 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
5 BUDIU SIMION (PDL)
 
6 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
7 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
8 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
9 DURUŞ DANIEL SORIN (INDEP.)
 
10 ENĂCHIUC DUMITRU+FLORIAN (PDL)
 
11 FEIEŞ CRISTIAN (PDL)
 
12 GLIGOR IOAN (PSD)
 
13 HĂRLĂU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IOŢCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
15 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
16 MICLE IOAN (PDL)
 
17 MOŢ PETRU (PSD)
 
18 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
19 ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (PDL)
 
20 PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL)
 
21 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PDL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PDL)
 
24 PURCARU MIRCEA (PC)
 
25 SABĂU GHEORGHE (PSD)
 
26 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
27 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
28 STAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ULICI IOAN (PDL)
 
32 VESA TEODOR (INDEP.)