H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 121 / 30.06.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 121

din data: 30.06.2016
privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru S.C. Aeroportul Arad S.A, începând cu data de 01.07.2016


Având în vedere,

-referatul nr. 8915/22.06.2016 al Serviciului Gestiune Resurse Umane;

-amendamentul formulat de domnul Trifon Daniel în plenul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Arad;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 12/27.01.2016 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru S.C. Aeroportul Arad S.A, începând cu data de 01.02.2016;

-Decizia nr. 150/17.06.2016 a Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A privind avizarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru S.C. Aeroportul Arad S.A, începând cu data de 01.07.2016;

-prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 19 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 41 alin. (3) lit.c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 1 din O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru S.C. Aeroportul Arad S.A, începând cu data de 01.07.2016, conform Anexelor nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad, prin personalul de resort al Compartimentului Resurse Umane din cadrul S.C. Aeroportul Arad S.A.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-S.C. Aeroportul Arad S.A

-Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Compartimentul Monitorizare Societăţi Comerciale, Regii Autonome şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa_2.xls Descarcă
anexa_1.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)