H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 141 / 29.07.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 141

din data: 29.07.2016
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 24/27.01.2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2016, precum şi a sumelor estimate pentru anii 2017- 2019


Având în vedere,

- Referatul nr. 10405/18.07.2016 al Direcţiei Economice;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 24/27.01.2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2016, precum şi a sumelor estimate pentru anii 2017-2019, modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Arad nr. 50/24.02.2016 şi nr. 112/27.05.2016;

- Adresa nr. 3879/04.07.2016 a Primăriei comunei Buteni, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 9559/04.07.2016;

- Adresa nr. 1903/29.06.2016 a Primăriei comunei Şepreuş, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 9370/30.06.2016;

-Adresele nr. 2669/22.06.2016, nr. 2740/29.06.2016 şi nr. 2893/12.07.2016 ale Primăriei comunei Beliu, înregistrate la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 9207/29.06.2016, nr. 9437/01.07.2016 şi nr. 10046/12.07.2016;

-Adresa nr. 7718/15.07.2016 a Primăriei comunei Vladimirescu, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 10306/15.07.2016;

-Prevederile art. 4 alin. (1) lit. c şi d şi alin. (2) lit. b1 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

-Prevederile art. 33 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 24/27.01.2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2016, precum şi a sumelor estimate pentru anii 2017-2019, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad

- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

- Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad

- Primăria comunei Buteni

- Primăria comunei Şepreuş

- Primăria comunei Beliu

- Primăria comunei Vladimirescu.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.docx Descarcă
anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)