H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 136 / 29.07.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 136

din data: 29.07.2016
privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Şiria şi administrarea Consiliului Local Şiria în domeniul public al judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad a unor parcele de teren, în vederea realizării centurii ocolitoare a localităţii Şiria


Având în vedere,

-Referatul nr.10138/13.07.2016 al Direcţiei Tehnice Investiţii - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 152/25.06.2010 privind modificarea traseului Drumului Judeţean DJ nr. 709 în traversarea localităţii Şiria;

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Şiria nr.44/19.04.2016 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Şiria, prin trecerea din proprietatea privată a comunei Şiria în proprietatea publică a comunei Şiria a unor parcele de teren situate în intravilanul localităţii Şiria;

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Şiria nr. 45/19.04.2016 privind trecerea din domeniul public al comunei Şiria, a unor parcele de teren intravilan din localitatea Şiria, în domeniul public al judeţului Arad, în vederea realizării unei centuri ocolitoare a localităţii Şiria;

-C.F. nr.308587 Şiria; nr.308592 Şiria; nr.308591 Şiria; nr.308528 Şiria; nr.308577 Şiria; nr.308574 Şiria; nr.308565 Şiria; nr.308571 Şiria; nr.308556 Şiria; nr.308551 Şiria; nr.308553 Şiria; nr.308547 Şiria; nr.308562 Şiria; nr.308568 Şiria şi nr.308559 Şiria;

-Prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile pct. II. 1 din Anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil a comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei Şiria şi administrarea Consiliului local al comunei Şiria în domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului judeţean Arad, a parcelelor de teren cu datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, în vederea realizării centurii ocolitoare a localităţii Şiria.

Art.2:Se aprobă majorarea inventarului domeniului public al judeţului Arad cu bunurile menţionate la art. 1.

Art.3:Predarea/preluarea parcelelor de teren prevăzute la art. 1 se va realiza pe bază de protocol de predare - primire, încheiat între părţile interesate.

Art.4:Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 152/25.06.2010 privind modificarea traseului Drumului Judeţean DJ nr. 709 în traversarea localităţii Şiria se abrogă.

Art.5:Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.6:Hotărârea se comunică la:

-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad;

-Consiliul Local al comunei Şiria;

-Direcţia Tehnică InvestiţiiPREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.doc Descarcă
MDS00155.jpg Descarcă
Referat.doc Descarcă
MDS00156.jpg Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)