H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 156 / 31.08.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 156

din data: 31.08.2016
privind aprobarea completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Arad


Având în vedere,

-Referatul nr. 12.159 din 22.08.2016 al Direcţiei Tehnice - Investiţii - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Şiria nr. 45/19.04.2016 privind trecerea din domeniul public al comunei Şiria, a unor parcele de teren intravilan din localitatea Şiria, în domeniul public al judeţului Arad, în vederea realizării centurii ocolitoare a comunei Şiria;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 136/29.07.2016 privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Şiria şi administrarea Consiliului Local Şiria în domeniul public al judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad a unor parcele de teren, în vederea realizării centurii ocolitoare a comunei Şiria;

-Protocolul de predare - primire nr. 7.976/12.057/19.08.2016, încheiat între Consiliul Local Şiria şi Consiliul Judeţean Arad;

-Prevederile pct. II. 1 din Anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 91 alin.(1) lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-Anexa nr. 1 la H.G. nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din Judeţul Arad;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă depunerea documentaţiei în vederea completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Arad, atestat prin H.G. nr. 976/2002, prin introducerea după poziţia nr. 6753 a 15 poziţii noi, de la poziţia nr. 6754 la poziţia nr. 67518, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Arad să întocmească, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, documentaţia necesară completării inventarului patrimoniului public al Judeţului Arad, atestat prin H.G. nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din Judeţul Arad.

Art.3.Hotărârea se comunică:

-Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţiei Tehnice-Investiţii

-Direcţiei Economice.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)