H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 153 / 31.08.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 153

din data: 31.08.2016
privind acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică a judeţului Arad către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Arad


Având în vedere,

-Referatul nr. 11.985/18.08.2016 al Direcţiei Tehnice Investiţii;

-Contractul de administrare directă nr. 3.535/18.04.2007 încheiat Consiliul Judeţean Arad şi Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Arad;

-Prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 92 alin. (1) lit. m din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se revocă dreptul de administrare al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Arad asupra bunurilor aflate în proprietatea publică a judeţului Arad, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2.Se acordă Serviciului de Ambulanţă Judeţean Arad dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, asupra bunurilor aflate în proprietatea publică a judeţului Arad, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, pe o perioadă de 5 ani.

Art.3.Se aprobă încheierea între Consiliul Judeţean Arad şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Arad a unui Contract de comodat, având ca obiect folosinţa gratuită a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 1 la hotărâre, în forma prevăzută în Anexa nr. 2.

Art.4.Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad

-Direcţia Economică

-Direcţia Tehnică Investiţii

-Serviciul de Ambulanţă Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Referat.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă
Anexa_1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)