H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 148 / 31.08.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 148

din data: 31.08.2016
privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Arad, ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate


Având în vedere,

-referatul nr. 12.320/24.08.2016 al Serviciului Gestiune Resurse Umane;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 13/27.01.2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 119/30.06.2016 privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;

-adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti nr. 41.043/2016 prin care acordă aviz pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) şi ale art. 104 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 99 alin. (1) lit. b), art. 100 alin. (1) lit. a) şi ale art.107 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 13 şi ale art.15 din Legea nr. 284/2010 - Lege-Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 3^1 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa_1.xls Descarcă
anexa_2.xls Descarcă
anexa_3.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 19 voturi
 
contra 11 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)