H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 181 / 28.09.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 181

din data: 28.09.2016
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2016 la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad


Având în vedere,

-Referatul nr. 13.759/22.09.2016 al Direcţiei Tehnice - Investiţii;

-Adresa nr. 1.101/21.09.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr.13.759/21.09.2016;

-Adresa nr. 1.422/09.12.2015 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr.18.186/10.12.2015;

-Hotărârea nr. 2/15.04.2016 a Adunării Generale a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad;

-Prevederile art. 46 alin. (1) lit. a din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă plata sumei de 212.475 lei reprezentând cotizaţia Consiliului Judeţean Arad pe anul 2016 la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

Art.2.Serviciul Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad va asigura virarea sumei aprobate conform art. 1, în contul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, în tranşe trimestriale egale, în cuantum de 53.118,75 lei.

Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)