H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 180 / 28.09.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 180

din data: 28.09.2016
privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad în domeniul public al Statului Român şi administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale


Având în vedere,

-Referatul nr. 13.633/20.09.2016 al Direcţiei Tehnice - Investiţii;

-Adresa nr. 16.966/20.07.2016 a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 10.795/26.07.2016;

-Procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7.157/17.05.2016;

-Prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 20 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a reţelelor speciale urbană S şi interurbană TO aprobat prin Hotărârea CSAT nr.079/2003;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă transmiterea din domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad în domeniul public al Statului Român şi administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a unui racord de fibră optică, situat în municipiul Arad, identificat conform datelor din anexa la prezenta hotărâre.

Art.2.Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face în baza unui protocol semnat de părţile interesate.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.4.Hotărârea se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;

-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad;

-Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad;

-Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)