H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 199 / 18.10.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 199

din data: 18.10.2016
privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Arad a unor imobile aflate în domeniul public al Oraşului Lipova


Având în vedere,

-Referatul nr. 13.855/23.09.2016 al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Direcţiei Tehnice - Investiţii;

-Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 138/17.10.2016 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al Oraşului Lipova din administrarea Consiliului Local al Oraşului Lipova în administrarea Consiliului Judeţean Arad;

-Avizul favorabil al Ministerului Culturii, nr. 4/PP/08.09.2016, privind darea în administrare către Consiliul Judeţean Arad a Cetăţii Şoimoş (ruine);

-C.F. nr. 305653 Lipova;

-C.F. nr. 301000 Lipova;

-C.F. nr. 305588 Lipova;

-C.F. nr. 305589 Lipova;

-Prevederile art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Arad a imobilelor aflate în proprietatea publică a Oraşului Lipova, cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Imobilele prevăzute la art. 1 se preiau în administrarea Consiliului Judeţean Arad pe perioada realizării investiţiilor de restaurare/consolidare/conservare/protecţie care vor fi finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, la care se adaugă o perioadă de şase ani de la data efectuării plăţii finale aferente investiţiilor realizate.

Art.3.Predarea-primirea imobilelor individualizate în anexă se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Oraşului Lipova şi Consiliul Judeţean Arad.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică- Investiţii.

Art.5.Hotărârea se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Tehnică-Investiţii

-Direcţia Programe de Dezvoltare

-Consiliul Local al Oraşului Lipova

-Direcţia Judeţeană pentru Cultură Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa.doc Descarcă
AVIZ.pdf Descarcă
Extras_CF_301000-13.10.2016.pdf Descarcă
Extras_CF_305588-13.10.2016.pdf Descarcă
Extras_CF_305589-13.10.2016.pdf Descarcă
HCL_Lipova_138-17.10.2016.pdf Descarcă
Referat.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)