H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 196 / 18.10.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 196

din data: 18.10.2016
privind convocarea Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A.


Având în vedere,

-Referatul nr. 14.820/12.10.2016 al Compartimentului Monitorizare Societăţi Comerciale, Regii Autonome şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară;

-Adresa nr. 1.586/2016 a Consiliului de Administraţie al S.C.Aeroportul Arad S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 11.556/2016;

-Prevederile art. 64^1 alin. (3) şi (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. a şi alin. (2) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. în şedinţă ordinară, cu următoarea ordine de zi:

1.Numirea actualilor membri ai Consiliului de Administraţie ca administratori provizorii la S.C. Aeroportul Arad S.A., până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai mult de 4 luni de la data numirii.

Art.2.Se mandatează reprezentanţii Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A să aprobe numirea actualilor membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A. ca administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai mult de 4 luni de la data numirii.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează reprezentanţii Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A şi Compartimentul Monitorizare Societăţi Comerciale, Regii Autonome şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Compartimentul Monitorizare Societăţi Comerciale, Regii Autonome şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-S.C. Aeroportul Arad S.A.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 18 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 10 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)