H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 218 / 28.10.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 218

din data: 28.10.2016
pentru modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 25/27.01.2016 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenti pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare în anul 2016


Având în vedere,

-referatul nr. 15493/20.10.2016 al Direcţiei Economice;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 25/27.01.2016 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenţi pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare în anul 2016, modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Arad nr. 70/31.03.2016, nr. 86/22.04.2016, nr. 108/27.05.2016, nr. 142/29.07.2016, nr. 162/31.08.2016 şi nr. 184/28.09.2016;

-prevederile art. 58 alin. (1) lit. a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.Se modifică art.1 al Hotărârii nr. 25/27.01.2016 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2016, urmând a avea următorul cuprins:

``Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2016 în sumă de 30.479 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.``

Art.II.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.III.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Trezoreria Arad

-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)