H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 211 / 28.10.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 211

din data: 28.10.2016
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Arad în administrarea Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Arad


Având în vedere,

-Referatul nr. 15.279/19.10.2016 al Direcţiei Tehnice - Investiţii;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 46/28.02.2014 privind transmiterea în administrare directă a Centrului Cultural Judeţean Arad a unui spaţiu, din imobilul situat în municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 81;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 41/24.02.2016 privind transmiterea în administrarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 81;

-C.F. nr. 307234 - C1 - U14 Arad;

-Prevederile art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Arad, str. Banu Mărăcine nr. 22, bl. 1, sc. E, parter, înscris în C.F. nr. 307234 - C1 - U14 Arad, aflat în domeniul public al judeţului Arad, în administrarea Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Arad.

Art.2.Se aprobă încheierea unui contract de administrare între Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad şi Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Arad pentru imobilul menţionat la art. 1, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Predarea - primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va realiza prin încheierea unui protocol între părţile interesate.

Art.4.Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 46/28.02.2014 privind transmiterea în administrare directă a Centrului Cultural Judeţean Arad a unui spaţiu, din imobilul situat în municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 81 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 41/24.02.2016 privind transmiterea în administrarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 81, se abrogă.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Direcţiei Tehnice - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.

Art.6.Hotărârea se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)