H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 238 / 29.11.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 238

din data: 29.11.2016
privind convocarea Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. în vederea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie


Având în vedere,

-Referatul nr.17.066 /16.11.2016 al Compartimentului Monitorizare Societăţi Comerciale, Regii Autonome şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară;

-Prevederile art.29 alin.(1), (3) şi (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art.3 lit. c), art. 4 alin. (3), art. 9 şi art.11 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. a şi alin. (2) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A cu următoarea ordine de zi:

(1)Aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A.

(2)Aprobarea realizării procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri în Consiliul de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A. de către Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Arad.

Art.2.Se mandatează reprezentanţii Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. să aprobe:

(1)Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A.

(2)Realizarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri în Consiliul de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A. de către Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Arad.

Art.3.(1)Se aprobă realizarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri în Consiliul de Administraţie al S.C.Aeroportul Arad S.A., de către o comisie formată din 5 persoane, asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

(2)Se desemnează dl. Sergiu Bîlcea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad, în calitate de preşedinte al Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri în Consiliul de Administraţie al S.C.Aeroportul Arad S.A.

(3)Membrii comisiei de selecţie a candidaţilor şi membrii supleanţi se stabilesc prin dispoziţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad.

Art.4.Se desemnează Compartimentul Monitorizarea Societăţilor Comerciale, Regiilor Autonome şi Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară, ca structură de guvernanţă corporativă a Consiliului Judeţean Arad, să conducă şi să coordoneze toate activităţile ce ţin de procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri în Consiliul de Administraţie al S.C.Aeroportul Arad S.A, în concordanţă cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale normelor de aplicare a acesteia.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Monitorizare Societăţi Comerciale, Regii Autonome şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Domnul Sergiu Bîlcea

-Compartimentul Monitorizare Societăţi Comerciale, Regii Autonome şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-S.C. Aeroportul Arad S.A.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

REFERAT.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)