H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 235 / 29.11.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 235

din data: 29.11.2016
privind trecerea din domeniul public al judeţului Arad în domeniul privat al judeţului Arad a unor bunuri concesionate la S.C.Compania de Apă Arad S.A. şi scoaterea din funcţiune a acestora


Având în vedere,

-Referatul nr. 15.516/21.10.2016 al Direcţiei Tehnice - Investiţii;

-Adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 13.681/05.07.2016 înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 9.651/05.07.2016;

-Adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 16.209/10.08.2016 înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 11.808/12.08.2016;

-Prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. c şi d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 2 din H.G. nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;

-Prevederile art. 2 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea bunurilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, concesionate la S.C. Compania de Apă Arad S.A., din domeniul public al judeţului Arad în domeniul privat al judeţului Arad.

Art.2.Se aprobă scoaterea din funcţiune a bunurilor menţionate la art. 1.

Art.3.Se diminuează valoarea bunurilor concesionate la S.C. Compania de Apă Arad S.A., cu valoarea aferentă bunurilor menţionate la art. 1.

Art.4.Se modifică prin act adiţional Anexa prevăzută la art. 78 pct. 1 lit. c) „Inventarul bunurilor proprietate publică şi privată aferente Serviciilor`` la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 393/22.12.2009 cu valoarea bunurilor menţionate la art. 1.

Art.5.Se acordă mandat special reprezentantului judeţului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, să voteze aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009, în numele şi pe seama asociaţilor A.D.I.A.C.J.A.

Art.6.Se acordă mandat special reprezentanţilor judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 648/30.12.2009.

Art.7.Se deleagă S.C. Compania de Apă Arad S.A., să efectueze procedurile de scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor menţionate la art.1, care vor rămâne în custodie la S.C. Compania de Apă Arad S.A. până la finalizarea procesului de casare.

Art.8.Sumele rezultate din valorificarea bunurilor menţionate la art. 1 se vor vira în bugetul judeţului Arad.

Art.9.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;

-Direcţia Tehnică - Investiţii - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

-Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate;

-S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad;

-Reprezentanţii judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

-Reprezentantul judeţului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.xls Descarcă
referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)