H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 233 / 29.11.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 233

din data: 29.11.2016
privind aprobarea transmiterii unui imobil din patrimoniul public al judeţului Arad în patrimoniul public al oraşului Curtici


Având în vedere,

-Referatul nr. 17.127/17.11.2016 al Direcţiei Tehnice - Investiţii;

-Adresa Primăriei oraşului Curtici nr. 6.470/26.04.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 6.213/29.04.2016;

-Adresa Direcţiei Tehnice - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad nr. 6213/11.05.2016;

-Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad nr. 22.617/12.05.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 6.958/13.05.2016;

-Contractul de administrare directă nr. 8.650/27.927/2006 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;

-Hotărârea Consiliului Local al oraşului Curtici nr. 141/30.08.2016 privind acceptarea transferului din domeniul public al Consiliului Judeţean Arad şi din administrarea DGASPC Arad, în domeniul public al oraşului Curtici, judeţul Arad a unui imobil situat în oraşul Curtici, str. Revoluţiei, nr. 36A, judeţul Arad, identificat în CF nr. 300892 nr. top. 300892, Curtici;

-Extras C.F. nr. 300892 Curtici;

-Prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.(1)Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Arad şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad în domeniul public al oraşului Curtici a imobilului situat în oraşul Curtici, str. Revoluţiei, nr. 36 A, judeţul Arad, evidenţiat în CF nr. 300892 Curtici, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul evidenţiat la alin. (1) se declară din bun de interes public judeţean în bun de interes public local.

Art.2.Se aprobă radierea din inventarul bunurilor domeniului public al judeţului Arad a poziţiei cu număr de inventar 10000229 - clădire Centru de îngrijire zi şi consiliere Curtici şi a terenului aferent în suprafaţă de 910 mp (din acte) şi 1.152 mp (măsurată) cu număr de inventar 80000004.

Art.3.Se aprobă modificarea anexei la Contractul de administrare nr. 8.650/27.927/2006 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, prin radierea din cuprinsul acesteia a imobilului prevăzut la art. 1.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică - Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;

-Consiliul Local al oraşului Curtici;

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad;

-Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)