H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 256 / 16.12.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 256

din data: 16.12.2016
privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri achiziţionate de Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol`` Arad şi majorarea patrimoniului public al Judeţului Arad cu valoarea acestora


Având în vedere,

-Referatul nr. 16.375/09.12.2016 al Direcţiei Tehnice-Investiţii;

-Adresa nr. 999/02.11.2016 a Bibliotecii Judeţene ``A.D. Xenopol`` Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 16.375/04.11.2016;

-Contractul de administrare directă înregistrat cu nr. 9.422/15.10.2007 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol`` Arad, modificat prin Actul adiţional înregistrat cu nr. 18.346/826/2013;

-Prevederile art. 863 lit. a din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se declară de interes public judeţean bunurile achiziţionate în anul 2016 de Biblioteca Judeţeană ``A.D. Xenopol`` Arad şi se majorează patrimoniul public al Judeţului Arad cu suma de 554,01 lei reprezentând valoarea acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se modifică în mod corespunzător anexa la Contractul de administrare directă înregistrat cu nr. 9.422/15.10.2007 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Biblioteca Judeţeană ``A.D. Xenopol`` Arad, cu valoarea bunurilor menţionate la art.1.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică-Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad;

-Biblioteca Judeţeană ``A.D. Xenopol`` Arad;

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad;

-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa.doc Descarcă
referat.DOC Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)