H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 36 / 02.02.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 36

din data: 02.02.2017
privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad


Având în vedere,

-Referatul nr. 1740/01.02.2017 al Compartimentului Monitorizare Societăţi Comerciale, Regii Autonome şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară;

-Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad nr. 227/30.01.2017 privind aprobarea Scrisorii de aşteptări privind selecţia candidaţilor la posturile vacante de administratori în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 225/08.11.2016 privind declanşarea procedurii pentru selecţia a doi membri ai Consiliului de Administraţie la R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 157/31.08.2016 privind aprobarea Scrisorii de aşteptări pentru selecţia candidaţilor la postul vacant de administrator la R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad;

-Prevederile art. 34 lit. a din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Profilul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 157/31.08.2016 privind aprobarea Scrisorii de aşteptări pentru selecţia candidaţilor la postul vacant de administrator la R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Monitorizare Societăţi Comerciale, Regii Autonome şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Compartimentul Monitorizare Societăţi Comerciale, Regii Autonome şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.docx Descarcă
matrice.xls Descarcă
referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 17 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 10 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
25 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
26 RETTER IOSIF (PNL)
 
27 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
28 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
29 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)