H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 45 / 13.02.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 45

din data: 13.02.2017
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei judeţului Arad la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeul Arad şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaiei pentru anul 2017


Având în vedere,

-Referatul nr. 2.348/10.02.2017 al Direcţiei Programe de Dezvoltare;

-Adresa nr. 360/10.02.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeul Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 2.318/10.02.2017;

-Hotărârea nr. 62/21.12.2016 a Adunării Generale a Asociailor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeul Arad;

-Hotărârea nr. 63/21.12.2016 a Adunării Generale a Asociailor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeul Arad;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. d i alin. (5) lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicată, cu modificările i completările ulterioare;

-prevederile art. 46 alin.(1) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, cu modificările i completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă cuantumul cotizaţiei judeţului Arad la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeul Arad pentru anului 2017, în sumă de 210.000 lei.

Art.2.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeul Arad pentru anul 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se mandatează dl. Sergiu Bîlcea - vicepreedinte al Consiliului Judeean Arad, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeul Arad cuantumul cotizaţiei judeţului Arad şi bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaiei, pe anul 2017.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinează Direcia Programe de Dezvoltare i Direcia Economică din cadrul Consiliului Judeean Arad.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad

-Direcţia Programe de Dezvoltare

-Direcia Economică

-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeul Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa_.xlsx Descarcă
Referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
25 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
26 RETTER IOSIF (PNL)
 
27 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
28 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
29 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)