H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 40 / 13.02.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 40

din data: 13.02.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 794, km 4+200-21+400 şi 23+100-25+800, DN 79-Mişca-Apateu-Berechiu ``


Având în vedere,

-Referatul nr. 2.030/07.02.2017 al Direcţiei Tehnice Investiţii;

-Hotărârea nr. 172/24.07.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 794 km 4+200-21+400 şi km 23+100-25+800, DN 79 - Mişca - Apateu - Berechiu;

-Devizul general actualizat la data de 01.02.2017 al obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 794, km 4+200-21+400 şi 23+100-25+800, DN 79-Mişca-Apateu-Berechiu``;

-Prevederile art. 291 alin. (1) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 794, km 4+200-21+400 şi 23+100-25+800, DN 79-Mişca-Apateu-Berechiu`` conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se abrogă art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 172/24.07.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 794 km 4+200-21+400 şi km 23+100-25+800, DN 79 - Mişca - Apateu - Berechiu``.

Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa_.doc Descarcă
referat.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
25 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
26 RETTER IOSIF (PNL)
 
27 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
28 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
29 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)