H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 77 / 28.02.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 77

din data: 28.02.2017
privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de transmitere în folosinţă gratuită nr. 3.117/11/2016 încheiat între Judeţul Arad şi Asociaţia „Centrul Judeţean de Voluntariat Arad``


Având în vedere,

-Referatul nr. 3.396/24.02.2017 al Direcţiei Tehnice Investiţii;

-Adresa Asociaţiei ,,Centrul Judeţean de Voluntariat Arad``, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 3.396/24.02.2017;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 40/24.02.2016 privind transmiterea în folosinţă gratuită Asociaţiei ,,Centrul Judeţean de Voluntariat Arad`` a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 81;

-Prevederile art. 2 şi art. 11 din Contractul de transmitere în folosinţă gratuită nr. 3.117/11/2016;

-Prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, a duratei Contractului de transmitere în folosinţă gratuită nr. 3.117/11/2016, încheiat între Judeţul Arad şi Asociaţia ,,Centrul Judeţean de Voluntariat Arad``, pe o perioadă de un an, respectiv de la data de 03.03.2017 până la data de 02.03.2018.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică-Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Hotărârea se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Asociaţia „Centrul Judeţean de Voluntariat Arad``.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referatul.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)