H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 70 / 28.02.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 70

din data: 28.02.2017
privind avizarea tarifelor de concesiune şi închiriere ale Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad


Având în vedere,

-Referatul nr. 3.112/22.02.2017 al Compartimentului Monitorizare Societăţi Comerciale, Regii Autonome şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară;

-Adresa nr. 681/21.02.2017 a Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 3.089/21.02.2017;

-Hotărârea nr. 2/26.01.2017 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad;

-Prevederile art. 9 din Anexa la H.G. nr. 1998/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a activităţilor/serviciilor publice de interes naţional sau local, aflate în administrarea zonelor libere;

-Prevederile art. 20 lit. k din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 449/1999 privind înfiinţarea Zonei Libere Curtici Arad şi a Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Curtici Arad``;

-Prevederile H.G. nr. 872/2004 privind trecerea bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Curtici Arad`` din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Arad şi trecerea Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Curtici Arad`` de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. a şi alin. (2) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se avizează tarifele de concesiune şi închiriere ale Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Tarifele avizate conform art. 1 reprezintă valoarea minimă de începere a licitaţiei pentru concesionarea/închirierea bunurilor de către Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad.

Art.3.Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 9/27.01.2016 privind avizarea tarifelor de concesiune şi închiriere ale Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad se abrogă.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Compartimentul Monitorizare Societăţi Comerciale, Regii Autonome şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.doc Descarcă
referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
25 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
26 RETTER IOSIF (PNL)
 
27 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
28 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
29 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)