H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 62 / 28.02.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 62

din data: 28.02.2017
privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol`` Arad pe anul 2017


Având în vedere,

-referatul nr. 2.516/14.02.2017 al Serviciului Gestiune Resurse Umane;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 210/25.09.2015 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol`` Arad;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 205/28.10.2016 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol`` Arad;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a şi alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 3 şi ale art. 26 din Legea nr. 284/2010 Lege - Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 41 alin (3) lit. b din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;

-prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol`` Arad, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort din cadrul Bibliotecii Judeţene „A.D. Xenopol`` Arad.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol`` Arad

-Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa_1.xls Descarcă
anexa_2.xls Descarcă
anexa_3.doc Descarcă
referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
25 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
26 RETTER IOSIF (PNL)
 
27 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
28 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
29 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)