H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 57 / 28.02.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 57

din data: 28.02.2017
privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru anul 2017 pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Judeţului Arad 2014-2020


Având în vedere,

-Referatul nr. 5.518/14.02.2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 2.500/14.02.2017;

-prevederile art.112 alin. (3) lit a din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. d şi alin. (5) lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Planul anual de acţiune pentru anul 2017 pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Judeţului Arad 2014-2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.pdf Descarcă
referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot