H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 55 / 28.02.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 55

din data: 28.02.2017
privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2017 la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest


Având în vedere,

-Referatul nr. 3064/21.02.2017 al Direcţiei Programe de Dezvoltare;

-Adresa nr. 2.016/16.02.2017 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională, Regiunea Vest România, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 2.852/17.02.2017;

-Hotărârea nr. 17/10.12.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2016 şi avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli multianual pentru anii 2016-2018;

-Prevederile art. 7 alin. (2) lit. h, alin. (3)-(5) şi ale art. 10 alin. (1) lit. b din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Arad pe anul 2017 la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest în sumă totală de 1.146.850 lei, după cum urmează:

-1.046.850 lei pentru finanţarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Regiunea Vest.

-100.000 lei pentru finanţarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Programe de Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad

- Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

- Direcţia Programe de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Arad

- Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
25 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
26 RETTER IOSIF (PNL)
 
27 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
28 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
29 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)