H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 52 / 28.02.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 52

din data: 28.02.2017
privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor sociale care pot fi acordate de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad în anul 2017


Având în vedere,

-Referatul nr. 262/14.02.2017 al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 2.613/15.02.2017;

-Adresa Consiliului Judeţean Arad nr. 218/09.01.2017;

-Adresa nr. 43/11.01.2017 a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 419/11.01.2017;

-Prevederile art. 82 şi ale art.105 alin. (2) lit. d din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 4 din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se stabileşte numărul burselor sociale care pot fi acordate în anul 2017 de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad la 60, cuantumul unei burse sociale fiind de 60 lei/lună.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad

-Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad

-Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

adresa_43_din_2017.jpg Descarcă
adrese__218_din_2017.jpg Descarcă
referat_.doc Descarcă
Referat_CSEI.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
25 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
26 RETTER IOSIF (PNL)
 
27 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
28 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
29 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)