H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 46 / 28.02.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 46

din data: 28.02.2017
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 28 februarie 2017


Având în vedere,

-Dispoziţia nr. 259/22.02.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad privind convocarea Consiliului Judeţean Arad în şedinţă ordinară;

-prevederile art. 43 alin. (1) şi art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 28 februarie 2017 după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 31 ianuarie 2017.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului Procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 02 februarie 2017.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului Procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 13 februarie 2017.

4.Proiect de hotărâre privind eliberarea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, unor operatori de transport.

5.Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Arad, pentru anul şcolar 2017-2018.

6.Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor sociale care pot fi acordate de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad în anul 2017.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiilor judeţului Arad pe anul 2017 la bugetele unor organizaţii regionale europene în care Judeţul Arad este membru.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Arad la bugetul Asociaţiei „Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor - Regiunea Vest România``.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2017 la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest.

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 370 din data de 23.12.2010 privind aprobarea Strategiei Energetice a judeţului Arad, perioada 2010-2020.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru anul 2017 pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Judeţului Arad 2014-2020.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării prestării serviciilor sociale pentru copii/tineri cu măsură de protecţie specială şi pentru persoane adulte cu dizabilităţi în cursul anului 2017.

13.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad pe anul 2017.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Publică de Pază Arad pe anul 2017.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol`` Arad pe anul 2017.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, ca urmare a reorganizării Spitalului de Psihiatrie Mocrea.

18.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării indemnizaţiei de periculozitate şi de hrană pentru membrii formaţiei/echipei salvamont-salvaspeo din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Arad.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii din cadrul unor imobile aflate în patrimoniul judeţului Arad şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

21.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a patrimoniului public al judeţului Arad, ca urmare a realizării unor lucrărilor de investiţii la imobilul în care funcţionează „Unitatea de Asistenţă Medico-Socială`` din localitatea Săvârşin, judeţul Arad.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie ``Reparaţii capitale Palat Cultural - Muzeu Judeţean Arad``.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Arad a obiectivului de investiţie ``Reparaţii capitale Palat Cultural - Muzeu Judeţean Arad``.

24.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeean Arad nr. 221/08.11.2016 privind aprobarea documentaiilor tehnico - economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) i a indicatorilor tehnico - economici actualizai ai investiiei ``Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pîncota i Reabilitare DJ 792C, km 0+000...21+000 i 26+000...36+300 Buteni - Pîncota``.

25.Proiect de hotărâre privind avizarea tarifelor de concesiune şi închiriere ale Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad.

26.Proiect de hotărâre privind avizarea tarifelor licenţelor de lucru pentru activităţile desfăşurate în Zona Liberă Curtici-Arad.

27.Proiect de hotărâre privind avizarea tarifelor pentru permisele de acces în incinta Zonei Libere Curtici-Arad.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad.

29.Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a locului de consilier judeţean deţinut de domnul Videscu Cristian-Ioan.

30.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Pop Alin.

31.Depunerea jurământului de către domnul Pop Alin.

32.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Arad şi pentru revocarea reprezentantului C.J.A în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Iuliu Moldovan`` Arad.

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de transmitere în folosinţă gratuită nr. 3117/11/2016 încheiat între Judeţul Arad şi Asociaţia „Centrul Judeţean de Voluntariat Arad``.

34.Diverse.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
25 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
26 RETTER IOSIF (PNL)
 
27 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
28 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
29 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)