H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 84 / 07.03.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 84

din data: 07.03.2017
privind finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală a obiectivului de investiţie de interes judeţean „Reabilitare DJ 708 A de la km 32+100 - 41+100 Tauţ - Tîrnova``


Având în vedere,

-Referatul nr. 3.924/06.03.2017 Direcţiei Tehnice Investiţii;

-Prevederile art. 2 lit. a, art. 3 pct. c, art. 5, art. 7 alin. (1) lit. e, art. 8 lit. b şi art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se solicită includerea în Programul naţional de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie de interes judeţean „Reabilitare DJ 708 A de la km 32+100 - 41+100 Tauţ - Tîrnova``, cu o valoarea estimate a investiţiei în cuantum de 12.318.546 lei.

Art.2.Din bugetul judeţului Arad se va asigura cofinanţarea obiectivului de investiţie prevăzut la art. 1, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot