H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 82 / 07.03.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 82

din data: 07.03.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 572 km 34+940 - 128+519 Berzovia - Buziaş - Lipova, din care în judeţul Arad de la km 102+500 - 128+519 limită judeţ Timiş - Lipova``


Având în vedere,

-Referatul nr. 3.922/06.03.2017 al Direcţiei Tehnice Investiţii;

-Hotărârea nr. 165/24.07.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţie ``Reabilitare DJ 572 km 34+940 - 128+519, Berzovia-Buziaş-Lipova, din care în judeţul Arad km 102+500 - 128+519 limită judeţ Timiş - Lipova``;

-Prevederile art. 291 alin. (1) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

-Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;



În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie ``Reabilitare DJ 572 km 34+940 - 128+519, Berzovia-Buziaş-Lipova, din care în judeţul Arad de la km 102+500 - 128+519 limită judeţ Timiş - Lipova``.

Art.2.Se abrogă art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 165/24.07.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţie ``Reabilitare DJ 572 km 34+940 - 128+519, Berzovia-Buziaş-Lipova, din care în judeţul Arad km 102+500 - 128+519 limită judeţ Timiş - Lipova``.

Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.



PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPU



Documente:

anexa.doc Descarcă
referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)