H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 81 / 07.03.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 81

din data: 07.03.2017
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2017, precum şi a sumelor estimate pentru anii 2018-2020


Având în vedere,

-Referatul nr. 3.954/06.03.2017 al Direcţiei Economice;

-Adresa nr. ARG_STZ_1833/20.02.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 3.119/22.02.2017;

-Prevederile art. 4 alin. (1) lit. c şi d şi alin. (2) lit. b 1 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2016;

-Prevederile art. 33 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2017, precum şi estimările pentru anii 2018 - 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad

-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad

-Unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexă

-Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.xls Descarcă
referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot