H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 120 / 31.03.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 120

din data: 31.03.2017
privind aprobarea închirierii unor spaţii din cadrul unor imobile din patrimoniul judeţului Arad aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad


Având în vedere,

-Referatul Direcţiei Tehnice-Investiţii nr. 1.574/31.01.2017 privind aprobarea închirierii unor spaţii din cadrul unor imobile din patrimoniul Judeţului Arad aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;

-Adresele Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, înregistrate la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 18.867/14.12.2016 şi sub nr. 19.159/19.12.2016;

-Contractul de administrare directă nr. 4.367/3.454/25.03.2011 încheiat între Judeţul Arad şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;

-Prevederile art. 14, 15 şi 16 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. c şi alin.(4) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, a unor spaţii aflate în patrimoniul judeţului Arad şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(1)Închirierea spaţiilor se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii contractului de închiriere, cu perioade succesive de un an, cu acordul prealabil al Consiliului Judeţean Arad.

(2)Stabilirea preţului minim de pornire a licitaţiei se va face de către un evaluator autorizat ANEVAR.

Art.3.Din chiria încasată, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad va vira Consiliului Judeţean Arad o cotă-parte de 50%.

Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.5.Hotărârea se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa.doc Descarcă
referat.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 19 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 12 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
25 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
26 RETTER IOSIF (PNL)
 
27 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
28 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
29 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)