H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 113 / 31.03.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 113

din data: 31.03.2017
privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota şi reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni - Pâncota`` şi a cheltuielilor legate de proiect


Având în vedere,

-Referatul nr. 5.133/24.03.2017 al Direcţiei Programe de Dezvoltare;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 221/08.11.2016 privind aprobarea documentaţiilor tehnico - economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico - economici actualizaţi ai investiţiei „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota şi Reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni - Pâncota``, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 69/28.02.2017;

-Hotărârea Consiliului Judeean Arad nr. 112/31.03.2017 pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeean Arad nr. 69/28.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeean Arad nr. 221/08.11.2016 privind aprobarea documentaiilor tehnico - economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) i a indicatorilor tehnico - economici actualizai ai investiiei ``Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pîncota i Reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 i 26+000...36+300 Buteni - Pîncota``;

-Prevederile Ghidului Solicitantului, Condiţii generale şi Condiţii specifice pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 - Axa prioritară 6 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă proiectul „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota şi reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni - Pâncota`` în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, proprietatea de investiţii 6.1, Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte POR/2016/6/6.1/1., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota şi reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni - Pâncota``, în cuantum de 141.775.607,47 lei - TVA inclus.

Art.3.Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Unităţii Administrativ - Teritoriale Judeţul Arad, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (1.101.038,91 lei, inclusiv TVA), cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului (2.813.491,40 lei, inclusiv TVA), în cuantum de 3.914.530,31 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota şi reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni - Pâncota``.

Art.4.Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota şi reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni - Pâncota``, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul Unităţii Administrativ - Teritoriale Judeţul Arad.

Art.5.Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului prevăzut la art. 1 în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6.Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanţă şi întreţinere ale proiectului „Modernizare DJ 709 KM 0+800...30+700 Arad - Pâncota şi reabilitare DJ 792C KM 0+000...21+000...36+300 Buteni - Pâncota`` pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia, se vor suporta de către Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Arad.

Art.7.Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Arad domnul Iustin Marinel Cionca - Arghir să semneze toate actele necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri şi contractul de finanţare, în numele Unităţii Administrativ - Teritoriale Judeţul Arad.

Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad.

Art.9.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.doc Descarcă
referat.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)