H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 102 / 31.03.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 102

din data: 31.03.2017
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 31 martie 2017


Având în vedere,

-Dispoziţia nr. 312/23.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad privind convocarea Consiliului Judeţean Arad în şedinţă ordinară;

-prevederile art. 43 alin. (1) şi art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 31 martie 2017 după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului Procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 7 martie 2017.

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad.

3.Proiect de hotărâre privind eliberarea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, unor operatori de transport.

4.Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, perioada 2014-2019.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural Judeţean Arad pe anul 2017.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate cu persoanele adulte cu handicap îngrijite şi protejate în centre rezidenţiale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.

8.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a patrimoniului public al judeţului Arad, ca urmare a realizării unor obiective de investiţie la imobile aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.

9.Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a parcelei de teren situată în municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 79 bis, înscrisă în C.F. nr. 342175 Arad.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea investiţiei „Lucrări de reabilitare/modernizare a imobilului situat în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 56-76``.

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeean Arad nr. 69/28.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeean Arad nr. 221/08.11.2016 privind aprobarea documentaiilor tehnico - economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) i a indicatorilor tehnico - economici actualizai ai investiiei ``Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pîncota i Reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 i 26+000...36+300 Buteni - Pîncota``.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota şi Reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni-Pâncota`` şi a cheltuielilor legate de proiect.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Judeţului Arad pe anul 2017 la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

14.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Aeroportul Arad S.A. pe anul 2017.

16.Proiect de hotărâre pentru revocarea reprezentantului Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi desemnarea unui alt reprezentant.

17.Proiect de hotărâre pentru abrogarea unor hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Arad.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiilor de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă pentru activităţile nonprofit de interes general aferente anului 2017.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii din cadrul unor imobile din patrimoniul judeţului Arad aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Arad pe anul 2017.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2017 la bugetul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.

22.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

23.Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de soluţionare a întâmpinărilor formulate împotriva propunerilor de expropiere notificate de expropriatorul Oraşul Pecica proprietarilor de imobile supuse exproprierii în cadrul lucrării denumită „Locuinţe sociale pentru romi``.

24.Prezentarea Planului Strategic de Siguranţă Publică pentru anul 2017 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad.

25.Diverse.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)