H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 162 / 31.05.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 162

din data: 31.05.2017
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad la 31.12.2016


Având în vedere,

-referatul nr. 8.317/18.05.2017 al Direcţiei Economice;

-prevederile art. 57 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă bilanţul Judeţului Arad la 31.12.2016, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă contul de rezultat patrimonial al Judeţului Arad la 31.12.2016, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă situaţia fluxurilor de trezorerie a Judeţului Arad la 31.12.2016, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă situaţia fluxurilor de trezorerie a Judeţului Arad la 31.12.2016, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local - venituri al Judeţului Arad la 31.12.2016, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6.Se aprobă contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local - cheltuieli al Judeţului Arad la 31.12.2016, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.7.Se aprobă contul de execuţie al bugetului local - venituri la 31.12.2016, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

Art.8.Se aprobă contul de execuţie al bugetului local - cheltuieli la 31.12.2016, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

Art.9.Se aprobă disponibilul din mijloace cu destinaţie specială al Judeţului Arad la 31.12.2016, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.

Art.10.Se aprobă contul de execuţie al împrumuturilor interne al Judeţului Arad la 31.12.2016, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.

Art.11.Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile - venituri al Judeţului Arad la 31.12.2016, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.

Art.12.Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile - cheltuieli al Judeţului Arad la 31.12.2016, conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.

Art.13.Se aprobă situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare a Judeţului Arad la 31.12.2016, conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.

Art.14.Se aprobă veniturile şi cheltuielile bugetelor locale pe unităţi administrativ - teritoriale ale Judeţului Arad la 31.12.2016, conform anexei nr. 14 la prezenta hotărâre.

Art.15.Se aprobă plăţile restante ale Judeţului Arad la 31.12.2016, conform anexei nr. 15 la prezenta hotărâre.

Art.16.Se aprobă sinteza plăţilor restante şi arieratelor Judeţului Arad la 31.12.2016, conform anexei nr. 16 la prezenta hotărâre.

Art.17.Se aprobă situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de către Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Arad la operatorii economici la 31.12.2016, conform anexei nr. 17 la prezenta hotărâre.

Art.18.Se aprobă situaţia unor indicatori referitori la protecţia copilului şi a persoanelor cu handicap la 31.12.2016, conform anexei nr. 18 la prezenta hotărâre.

Art.19.Se aprobă situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2016, conform anexei nr. 19 la prezenta hotărâre.

Art.20.Se aprobă situaţia activelor fixe amortizabile la 31.12.2016, conform anexei nr. 20 la prezenta hotărâre.

Art.21.Se aprobă situaţia activelor fixe neamortizabile a Judeţului Arad la 31.12.2016, conform anexei nr. 21 la prezenta hotărâre.

Art.22.Se aprobă situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia locală la 31.12.2016, conform anexei nr. 22 la prezenta hotărâre.

Art.23.Se aprobă sinteza privind execuţia bugetului local de venituri şi cheltuieli a Judeţului Arad la 31.12.2016, conform anexei nr. 23 la prezenta hotărâre.

Art.24.Se aprobă sinteza privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la 31.12.2016, conform anexei nr. 24 la prezenta hotărâre.

Art.25.Se aprobă sinteza privind contul de execuţie - credit intern la 31.12.2016, conform anexei nr. 25 la prezenta hotărâre.

Art.26.Se aprobă sinteza privind contul de execuţie - fonduri externe nerambursabile la data de 31.12.2016, conform anexei nr. 26 la prezenta hotărâre.

Art.27.Anexele nr. 1 - 26 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.28.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

Art.29.Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa_10.pdf Descarcă
anexa_11_si_12.pdf Descarcă
anexa_13.pdf Descarcă
anexa_14.pdf Descarcă
anexa_15_si_16.pdf Descarcă
anexa_17_.pdf Descarcă
anexa_18.pdf Descarcă
anexa_19.pdf Descarcă
anexa_1_.pdf Descarcă
anexa_2.pdf Descarcă
anexa_20_.pdf Descarcă
anexa_21.pdf Descarcă
anexa_22.pdf Descarcă
anexa_23.xls Descarcă
anexa_24_.xls Descarcă
anexa_25.xls Descarcă
anexa_26_.xls Descarcă
anexa_3_.pdf Descarcă
anexa_4.pdf Descarcă
anexa_5.pdf Descarcă
anexa_6.pdf Descarcă
anexa_7.pdf Descarcă
anexa_8.pdf Descarcă
anexa_9.pdf Descarcă
Referat_-cont_de_executie_31.12.2016.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)